Handvaardigheid
Textiel 
Voorleesontbijt
Voorleesontbijt
Gym in 't Schienvat
Wat heb ik geleerd in de afgelopen periode?
Tutorlezen
Sinterklaas
Sinterklaas
Handvaardigheid
Textiel 

Verlof aanvragen

 
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Ouders kunnen bij de directeur verlof aanvragen.

Regels voor schoolverlof

Buiten de schoolvakanties

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Een verzoek voor verlof buiten
de schoolvakanties dient u in bij de schooldirecteur. Het verzoek wordt alleen gehonoreerd als de aard
van het beroep van één van de ouder(s)/verzorger(s) daartoe speciaal aanleiding geeft. U dient dat aan
te tonen door middel van een werkgeversverklaring waarin dat verklaard wordt. Aan een dergelijk
verlof zijn een aantal voorwaarden verbonden:

a. het verlof wordt niet verleend in de eerste twee weken van het schooljaar
b. het wordt maar één keer per schooljaar verleend.

Verlof bij bijzondere omstandigheden

Verlofaanvragen kan ook voor de volgende bijzondere omstandigheden:

• een huwelijk van directe verwanten;
• viering van een jubileum van directe verwanten;
• het overlijden van directe verwanten.

Daarnaast kan een leerling in een beperkt aantal gevallen vrij krijgen als hij of zij aan een aan
godsdienst of levensovertuiging verbonden plicht moet voldoen. Hiervoor geldt dat niet iedere
gewenste deelname aan bijeenkomsten op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag als godsdienstplicht is aan te duiden.

Aanvragen schoolverlof

Schoolverlof moet altijd ruim vooraf (indien mogelijk veertien dagen) schriftelijk worden aangevraagd.
Op school is hiervoor een standaard aanvraagformulier aanwezig welke u in dient te vullen en verder
dient het formulier voorzien te worden van de handtekening(en) van de ouder(s) met ouderlijk gezag.
Verzuimaanvragen van maximaal 10 schooldagen dient u in bij de directie. Aanvragen van meer dan 10
dagen richt u aan de ambtenaar leerplichtzaken in de gemeente waar u woont (eventueel met
bemiddeling van de school). Als de aanvraag wordt afgewezen kunt u bij de ambtenaar leerplichtzaken
in beroep gaan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.

De directeur van de school beoordeelt elke situatie aan de hand van de wettelijke regels. De school is
verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

U kunt het aanvraagformulier verlof hier downloaden.