Sinterklaas
Handvaardigheid
Textiel 
Handvaardigheid
Textiel 
Voorleesontbijt
Voorleesontbijt
Gym in 't Schienvat
Wat heb ik geleerd in de afgelopen periode?
Tutorlezen
Sinterklaas

Visie van de school
7 ankerpunten: open oog!

  

            z o r g                
        d o r p s s c h o o l      
  k w a l i t e  i  t                
z e  l f s t a  n d  i g h e  i d      
            s o  l  i d a r i t e i  t
         i n n o v a  t  i e          
  d  i a  l o o g                    

 
 
 
 
 

 
Onderwijs  op  terphoogte
Onze school is een kleine dorpsschool, midden in het dorp gelegen op een terp. Een centrale plaats in het dorp; een centrale functie in het dorp. Wij willen stap na stap, dag na dag, groeien naar een school met een hart waar iedereen welkom is: Onderwijs op terphoogte! Wij willen een dorpsschool zijn waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen. Een school, gestuurd door een professioneel, dynamisch en flexibel schoolteam met een uitgesproken zorg voor de (sociaal-emotionele) zwakkere kinderen en voor het verwerven van een maximale leerwinst. Vanuit respect voor iedereen waarderen we verschillen. We benaderen de kinderen vanuit een positieve instelling en met een luisterende en bemoedigende houding. Zo groeit in het kind voldoende zelfvertrouwen en zelfstandigheid om nieuwe relaties en uitdagingen aan te gaan. We willen groot zijn in het klein-zijn.
Onze visie hebben we vertaald naar 7 ankerpunten (Hier onder weergegeven, niet in volgorde van belangrijkheid).

Zorg
We streven ernaar elk kind centraal te stellen. We zoeken naar de beste aanpak om het leren van het kind te ondersteunen en te begeleiden. We omringen de kinderen daarom met brede zorg. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei. Onze zorg heeft twee dimensies. We hebben aandacht voor de "gewone zorgvragen" van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen en problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden en de ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren. We verbreden onze zorgen voor de kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, scholen voor buitengewoon onderwijs,  de schoolbegeleidingsdienst en met gespecialiseerde centra. We leveren onderwijs op maat voor elk kind.  Voor deze kinderen, die specifieke zorg behoeven, creëren we de mogelijkheid van remedial teaching buiten de klas. Door optimale zorg en differentiatie aan te bieden, krijgen alle kinderen maximale kansen op ontwikkeling. We bieden: gelijke kansen voor gelijkbegaafden; het wegwerken van eventuele achterstanden en gepast inspelen op de speciale behoeften van meerbegaafde kinderen. 

Dorpsschool
De verstandelijke vorming blijft een wezenlijk doel. Daarnaast streven we een harmonische vorming na van de gehele persoonlijkheid. In onze school is er aandacht voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Leren is voor ons meer dan alleen het verzamelen van kennis. Wat de kinderen leren, moet waardevol en bruikbaar zijn in een steeds complexere wereld. Vanuit de eigen veilige omgeving leren we kinderen steeds verder te kijken. Het totale kind, hoofd, hart en handen zijn belangrijk. De basisvakken zijn heel belangrijk maar we willen ook een brede kennis aanbieden in gevarieerde projecten waarbij de eigen omgeving van het kind heel belangrijk is.  

Kwaliteit
We willen een doorgaande lijn bieden vanaf groep één tot en met groep acht. We werken daartoe met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen er ook voor dat alles wat de kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. We leren de kinderen zelfstandig, verantwoordelijk, weerbaar, kritisch en ruimdenkend te zijn. Dit doen we door gevarieerde werkvormen en uitnodigende leermiddelen aan te bieden door professionele leerkrachten.  

Zelfstandigheid
We willen ernaar toe werken de kinderen zo'n werkhouding aan te leren dat ze hun opdrachten voor een groot deel zelfstandig kunnen plannen gedurende een periode van een week. Vanaf de jongste groepen leren we dit stapje voor stapje; zelfstandig werken en kiezen. We maken werk van boeiend onderwijs dat met twee voeten in de realiteit en de actualiteit staat. We bouwen lessen op waarin we kinderen proberen nieuwsgierig te maken, hen uit te nodigen tot zelfstandig werken.
We willen hierbij uitgaan van de verschillende intelligentiegebieden. 

Solidariteit
Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking. We leren de kinderen positief omgaan met eigen emoties en die van anderen. De ontwikkeling van het geweten en van een rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel krijgen dan ook veel aandacht. We hebben aandacht en eerbied voor de anderen, de andersdenkenden en andere culturen.  

Innovatie
We geloven in de toekomst. We willen onszelf en anderen kritisch kunnen bevragen. We willen op een creatieve manier ideeën ontwikkelen. We willen vooruit denken en openstaan voor vernieuwingen. We geloven dat groei nooit stopt. 

Dialoog
Ouders maken deel uit van het schoolgebeuren. Zij worden bij vele activiteiten betrokken zowel in als buiten de school. Belangrijk is dat de ouders via MR en AR tot een goede samenwerking komen met als doel optimaal onderwijs voor elk kind te waarborgen. Contacten met de ouders gebeuren via ouderavonden, bij rapportgesprekken en via individuele gesprekken met de ouders.